• Saaremaa on parim koht teie ettevõtte arenguks!

Saaremaa suveniir 2017 konkurss

Konkursi tingimused

“Saaremaa suveniir 2017”

I. Konkursi eesmärk

1.1. Konkursi eesmärk on mitmekesistada Saare maakonda ja Kuressaare linna (edaspidi piirkonda) tutvustavate ning piirkonna mainet kujundavate meenete valikut ning virgutada kohalikku loomepotentsiaali.

1.2. Konkursile oodatakse kvaliteetseid meeneid (edaspidi töö), mis rõhutavad piirkonna omapära, on huvitavad, esteetilised ning väikesemahulistes kogustes toodetavad.

II. Üldtingimused

2.1. Konkursi korraldaja on MTÜ Visit Saaremaa koostöös Kuressaare Linnavalitsuse ja Saaremaa Arenduskeskusega.

2.2. Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, v.a hindamiskomisjoni liikmed. Mitu isikut võivad esitada ka ühise töö.

2.3. Konkursile tuleb esitada töö kohta alljärgnevad eestikeelsed materjalid:

2.3.1. töö kirjeldus, sh info töö valmistamise (tehnoloogia ja materjalid) ning turustamise võimaluste kohta ning märge, kas töö on uus, olemasolev või tootmises (kokku maksimaalselt kaks A4 lehte);

2.3.2. töö omahinna maksumuse kalkulatsioon;

2.3.3. töö originaalformaadis valmistatuna ühes eksemplaris.

2.4. Konkursile esitatud tööd, mis ei vasta punkti 2.3. nõuetele, ei kuulu hindamiskomisjoni poolt hindamisele.

2.5. Konkursile esitatud töödest koostatakse avalik väljapanek.

III. Hindamine

3.1. Töid hindab kuni 7-liikmeline hindamiskomisjon.

3.2. Tööde hindamisel võetakse aluseks järgmised kriteeriumid:

3.2.1. seotus piirkonna ajaloo, kultuuri, traditsioonide ja legendidega;

3.2.2. isikupärasus ja originaalsus (sh ka pakend, etikett);

3.2.3. praktiline väärtus;

3.2.3. kvaliteetne teostus;

3.2.4. tiražeeritavus;

3.2.5. hind.

IV. Tunnustamine ja auhinnad

4.1. Auhinnatutel on õigus kasutada oma auhinnatud tööde reklaamis märget „Saaremaa suveniir 2017”.

4.2. Auhinnafondi ulatuses ostetakse võidutöid järgmiselt: I koht 650 eurot, II koht 400 eurot, III koht 200 eurot. Konkursi korraldajal on hindamiskomisjoni vastavasisulise ettepaneku korral õigus jätta auhinnad välja andmata, auhinnarahasid ümber jagada või vähendada.

V. Tööde esitamine ja avamine

5.1. Tööde esitamise lõpptähtaeg on 20. aprill 2017 kell 16.00.

5.2. Töid võtab vastu ja registreerib Saaremaa Turismiinfokeskus aadressil Tallinna 2, Kuressaare 93819 tööpäevadel kell 9.00 kuni 16.00.

5.3. Töö kättesaamise kohta väljastab konkursi korraldaja tõendi, millele on märgitud töö kättesaamise kuupäev ja kellaaeg.

5.4. Töö ja selle juurde kuuluvad materjalid peavad olema esitatud kinnises pakendis, millel on kiri „Saaremaa suveniir 2017” ja töö märgusõna. Lisaks originaalformaadis võistlustööle peavad pakendis olema:

5.4.1. eraldi kinnises ümbrikus info konkursi tingimuste punktides 2.3.1.–2.3.3. nimetatud andmete kohta. Sellele ümbrikule peab olema kirjutatud „Idee“ ning töö märgusõna.

5.4.2. eraldi kinnises ümbrikus autori nimi, aadress ja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress) ning allkirjaga kinnitatud sooviavaldus osaleda nimetatud konkursil ja nõusolek konkursi tingimustega. Sellele ümbrikule peab olema kirjutatud „Kontakt“ ja töö märgusõna.

5.5. Kõik tööd ja muud konkursile esitatud materjalid on konkursil osalejatel võimalik tagasi saada ühe kuu jooksul pärast konkursi lõppu. Tagastamine toimub töö üleandmisel väljastatud tõendi esitamise alusel Saaremaa Turismiinfokeskuses.

5.7. Konkursil osalemisega seotud kulutusi konkursi korraldaja ei hüvita.

VI. Muu

6.1. Konkursi tingimused on kättesaadavad MTÜ Visit Saaremaa kodulehel www.visitsaaremaa.ee

6.2. MTÜ Visit Saaremaa korraldab perioodil 22. aprill kuni 2. mai 2017 Kuressaare Raegaleriis näituse suveniirikonkursile laekunud töödest.

6.3. Kõik täiendavad küsimused konkursi kohta tuleb esitada e-posti aadressil info@visitsaaremaa.ee

Maakondlikud arenduskeskused