• Saaremaa on parim koht teie ettevõtte arenguks!

VIRTU projekt 2010-2013

Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands

(Virtuaalsed eakate hooldusteenused Läänemere saartel)

 • Projekti akronüüm: VIRTU
 • Kestvus: 5/2010 – 4/2013
 • Eelarve:
  • projekti kogueelarve: 2 185 369 €
  • ERDF toetus: 1 661 085 €
  • Soomlaste rahvuslik toetus & parnterite omaosalus: 524 284 €

Meil on ühised probleemid. Elanike vananemine ja hoolekandeteenuste nõudluse kasv on ajakohased ning Soome, Ahvenamaa ja Eesti saarte jaoks ühised probleemid. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiuteenuste muutumisvajadus tuleneb piiratud eelarvest, kvalifitseeritud tööjõu nappusest ning kohustusest säilitada linnadega võrreldav teenuste tase. Eelnevast lähtudes on uute teenustemudelite väljaarendamine hädavajalik, sest senisel viisil jätkamiseks ei jätku vahendeid. Vanemaealistele mõeldus hoolekandeteenused vajavad muutusi, mis tagavad teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi nüüd ja tulevikus.

Teenuseid arendatakse lähtudes vanemaealiste vajadustest. Projekti keskmes on vanemaealised inimesed oma soovide ja vajadustega. Projekt keskendub niisuguste teenustemudelite arendamisele, mis toetavad vanemaealiste elu ja iseseisvat toimetulekut kodus. Tähelepanu pööratakse teenuse kättesaadavusele, elukvaliteedile, sotsiaalsele suhtlusele ja turvalisusele. Uued teenused peavad aitama kaasa vanemaealiste elustandardi paranemisele, toetama tervet ja turvalist vananemist pere ja kogukonna liikmena.

Me oleme loomas uusi teenusemudeleid saartel elavate inimeste jaoks. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tänaseid võimalusi kasutades loome VIRTU projekti raames uued innovaatilised teenusemudelid. Uued teenused on mõeldud vanemaealistele, nende sugulastele, kohalikele omavalitsustele ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande töötajatele. Julgustame tänaseid ja homseid (tudengeid) hoolekande- ja tervishoiutöötajaid igapäevatöös kasutama uute tehnoloogiate loodud võimalusi.

Meie eesmärgid:

 1. Loodud on uued saartele sobivad ja virtuaalsete teenuste osutamist võimaldavad hoolekande ja tervishoiuteenuse mudelid.
 2. Rohkem vanemaealisi saab kodus iseseisvalt hakkama. Nad suhtlevad aktiivsemalt, nende elukvaliteet on paranenud ja turvalisus on kasvanud.
 3. Sotsiaalhoolekande- ja tervishoiutöötajaid rakendavad igapäevaselt uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi.
 4. Piiriüleses koostöös leitakse lahendused ühistele sotsiaalhoolekande ja tervishoiuteenuste osutamise probleemidele saartel.
 5. Uued loodud teenusemudelid on kuluefektiivne ja suure rakendusliku väärtusega.

Mida me teeme? Projekt VIRTU raames viiakse ellu järgmised tegevused:

 1. Tehnoloogia testimine ja tehnoloogiliste lahenduste arendamine
  1. Uuritakse erinevate audivisuaalsete süsteemide kuluefektiivsust ja rakendatavust.
  2. Rakendame teenustemudelite juurutamise käigus omandatud teadmisi, oskusi ja kogemusi teenusemudelite arendamisel.
 2. Virtuaalsete teenuste väljatöötamine ja arendamine
  1. Koolitus- ja arendusorganisatsioonid töötavad välja uudsed teenuste pakkumise viisid.
  2. Uusi lahendusi juurutatakse koostöös omavalitsustega, kes vastutavad uute teenusemudelite hilisema rakendamise eest.
  3. Kaasatakse ja toetatakse organisatsioone, kes soovivad rakendada uusi teenusemudeleid.
 3. Teenusemudelite hindamine
  1. Uuringute läbiviimine projekti kõigis etappides: eeluuring valmisoleku ja rakendatavuse hindamiseks, kogemuste talletamine ja tootearendus, lõppkasutajate uuring.
  2. Teenusemudelite majandusliku tõhususe, kvaliteedi hindamine kvalitatiivsetele näitajatele abil.
 4. Teenusemudelite juurutamine
  1. Hooldetöötajate ja õppurite koolitamine;
  2. Virtuaalsete teenuste rakendamine igapäevases tegevuses
  3. Projekti ja uurimistulemuste tutvustamine avalikel üritustel, seminaridel ja meedia vahendusel.

Partnerid:

Juhtpartner: Turu rakenduskõrgkool

Institutsioonid, kes viivad läbi uuringuid ja vastutavad teenustemudeli väljatöötamise eest:


 1. Turu rakenduskõrgkool, Soome
 2. Novia rakenduskõrgkool, Soome
 3. Laurea rakenduskõrgkool, Soome
 4. Ahvenamaa rakenduskõrgkool, Ahvenamaa
 5. Sihtasutus Tuuru, Eesti

Omavalitsused, kes kaasavad vanemaealisi, hoolekande- ja tervishoiutöötajaid ning osalevad teenusemudeli väljatöötamises:

 1. Sipoo vald, Soome
 2. Naantali vald, Soome
 3. Eckerö vald, Ahvenamaa
 4. Saltvik vald, Ahvenamaa
 5. Sihtasutus Kuressaare Hoolekanne: esnidab Kuressaare linna, Eesti
 6. Saaremaa Ettevõtluse Edendamise Sihtasutus: esindab Saaremaa teisi omavalitsusi, Eesti Partnerid vastutavad projekti elluviimise eest ühiselt.

Kontakt: Turu Rakenduskõrgkool, Ruiskatu 8, 20720 Turku, Finland
Projektijuht Helinä Yli-Knuutila, helina.yli-knuutila@turkuamk.fi, p. +358 44 9074 566

Soomes analoogset toimivat teenust tutvustava uudise videolõik YouTubes

Täpsemalt projektitegevusi kirjeldava MS Powerpointi ettekande leiad SIIT!

Kairiin Olli kaughoolduse teemaline bakalaureusetöö

Maakondlikud arenduskeskused