3.09 - Kesk-Läänemere programmi seminar

Uue Kesk-Läänemere 2021-2027 piiriülese koostööprogrammi ettevalmistamisest. Uue programmi koostamiseks kutsume osalema temaatilistel seminaridel!

Järgmise programmiperioodi Kesk-Läänemere programmi, milles osalevad Eesti, Läti, Soome (sh Ahvenamaa) ja Rootsi regioonid ning organisatsioonid, ettevalmistamine on täies hoos.  

Programmeerimine on jõudnud faasi, kus programmeerimiskomitee, millesse kuuluvad programmis osalevate riikide ja regioonide esindajad, on võimalike toetatavate valdkondade nimekirjast ühiselt välja sõelunud järgmised poliitikaeesmärgid, mida võiks Kesk-Läänemere programm uuel perioodil kaasrahastada. Nendeks on: 

 • Poliitikaeesmärk 1
 • Kesk-Läänemere piirkonna VKE-de /või/ Kesk-Läänemere piirkonna innovatiivse ettevõtluse arengu kasv ja konkurentsivõime (sealhulgas eksport, internatsionaliseerimine (rahvusvahelistumine), väärtusahel (tarneahelate arendus) ja tootearendus ning oskuste arendamine. Arendatavateks sektoriteks ja klastriteks on Kesk-Läänemere piirkonna riikide olulised majandusharud, sh. jätkusuutlik turism, IKT, sini-, rohe-, ring- ja hõbemajandus jt; 
 • Piiriülese ulatuse ja ekspordipotentsiaaliga uued ja parendatud digitaalteenused Kesk-Läänemere piirkonnas. 

Kõikide 1. poliitikaeesmärgis  väljatoodud teemade osas on horisontaalne rõhuasetus innovatiivsetel tegevustel ja lahendustel.

 • Poliitikaeesmärk 2
 • Kesk-Läänmere piirkonna keskkonna kvaliteedi parendamine looduskaitse, bioloogilise mitmekesisuse ja rohelise infrastruktuuri suurendamise ning saastatuse vähendamise kaudu; 
 • Integreeritud ringmajanduse lahendused Kesk-Läänemere piirkonna erinevates tarbimise- ja ressursikasutusega seotud sektorites ja valdkondades; 
 • Kesk-Läänemere piirkonna parendatud multimodaalsed transpordilahendused, ühendused üleeuroopalise transpordivõrguga (TEN-T) ja tõhusamad transpordikoridorid CO2 emissiooni vähendamiseks. Sealhulgas kõik Kesk-Läänemere piirkonna transpordisõlmedes esindatud transpordiliigid. 

Kõik 2. poliitikaeesmärgis  väljatoodud tegevused peavad panustama kliimamuutuste leevendamisse ja Läänemere seisundi parandamisse. 

 • Poliitikaeesmärk 4:  
 • Kesk-Läänemere integreeritud, ligipääsetavate tööturgude ja oskuste arendamine (sealhulgas elukestev õpe, erinevate vanusegruppide ettevõtlikkus, väiksema konkurentsivõimega ühiskonnagruppide ligipääsetavus tööturule).

Kõik 4. poliitikaeesmärgis väljatoodud tegevused peavad keskenduma võimaluste leidmisele Kesk-Läänmere piirkonna tööturgude integreerimiseks, oskuste parendamiseks ja töövõimalustele ligipääsetavuse parandamiseks.

 • Interregi erieesmärgid (ISO):
 • ISO raames elluviidavad tegevused kasutavad ära  kogu Kesk-Läänemere regioonis juba olemasolevaid parimaid praktikaid ja kogemusi inimeste, kodanikuühiskonna ja avaliku sektori organisatsioonide vahelise usalduse ning koostöövõimekuse tugevdamiseks. 

Kõikide poliitikaesemärkide all nimetatud tegevused peavad olema (riigi)piiriülese mõjuga. Lahendatavad probleemid või arenduseesmärgid peavad olema teisele poole (riigi)piiri jääva koostööpartneriga ühised ning lahendus probleemile või arendustegevus peab olema samuti ühine.

Nimetatud poliitikaeesmärgid/teemad on sisendiks temaatilistele seminaridele, milles neid arutatakse ja analüüsitakse koos huvirühmadega, et määratleda veelgi täpsemalt Kesk-Läänemere piirkonna ühised piiriülese koostöö vajadused.

  • 25.august (Ahevanamaa), 
  • 1. september (Soome),
  •  2. september (Läti), 
  • 3. september (Eesti)

8. september (Rootsi). 

 

Temaatilistel seminaridel antakse ülevaade uue Kesk-Läänemere programmi ettevalmistamisest ning avatakse osalejatele võimalus anda oma panus eelvalitud poliitikaeesmärkide/teemade täpsemaks sisustamiseks võimalike tegevustega, mida programm võiks uuel perioodil toetada.

Lisaks palutakse seminaridel osalejatel võimalusel kirjeldada ka oma potentsiaalsete piiriülese koostööprojektide ideid eelvalitud poliitikaeesmärkide teemadel, mida soovitakse koostöös teisele poole riigipiiri jääva(te) partneri(tega) ühiselt ellu viia juhul, kui projekt saaks programmilt rahustuse. Projektiideede korje võimaldab programmeerijatel hinnata potentsiaalsete toetuse saajate reaalset huvi eelvalitud  poliitikaeesmärkide/teemade kohta ning selle alusel muuta või täpsustada poliitikaeesmärke, teemasid ja tegevusi ning otsustada programmi rahaliste vahendite jaotus erinevate poliitikaeesmärkide vahel. Projektiideede korjeks avaldatakse programmi veebilehel vastav vorm, mis palutakse enne seminaril osalemist ära täita, ideekorje jätkub ka pärast seminaride toimumist.

Ootame huviliste aktiivset osavõttu! Täpsema informatsiooni saamiseks seminaride kohta (sh. osalemise registreerimine) palume jälgida programmi veebilehte www.centralbaltic.eu.

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir