Eesti mereala planeering ootab arvamusi ja ettepanekuid

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek toimub rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis 17. veebruarist kuni 18. märtsini.

Mereala planeeringu eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kasutuse põhimõtetes pikas perspektiivis, et panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning edendada majandust. Põhilahenduses käsitletakse erinevaid merekasutusi koos, määrates suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued kasutusviisid, kus on olemas või prognoositavad arendushuvid, näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neis valdkondades seab planeering kasutustingimused. Tuuleenergeetika jaoks määratletakse ka arendusalad.

Planeeringu koostamisega hinnatakse merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju, nendega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele, samuti sotsiaalseid, kultuurilisi ja inimese tervisele avalduvaid mõjusid. Planeeringu juurde on koostatud eraldiseisev mõjude hindamise aruanne, kus määratakse olulise mõju vältimiseks leevendusmeetmed. Planeeringut koostatakse ja mõjusid hinnatakse ka Eesti riigipiiri üleselt.

Mereala planeeringu ja selle mõjude hindamise algatas 25.05.2017 Vabariigi Valitsus. Planeeringu koostamist ja selle mõjude hindamist korraldab rahandusministeerium. Mereala planeering ja selle mõjude hindamine koostatakse koostöös konsultandimeeskonnaga Hendrikson&Ko-st. Mereala planeeringu kehtestab valitsus. Kehtestatud planeering on tulevikus aluseks mereala kasutamise otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele. Ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ning rannikukogukondadele saab planeering olema tegevuste suunaja.

Planeeringu ja mõjude hindamise materjalid (seletuskiri, mõjude hindamise aruanne ja kaardirakendus) on leitavad mereala portaalist. Planeeringu menetluse informatsioon on kättesaadav ka rahandusministeeriumi kodulehel.

Arvamusi ja ettepanekuid planeeringule ning mõjude hindamisele saab 18. märtsini esitada e-kirjaga rahandusministeeriumisse: info@fin.ee. Küsimusi saab esitada rahandusministeeriumi nõunikule Triin Leplandile, e-post: triin.lepland@fin.ee ja tel 452 0521.

Huvilised on oodatud planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja selle mõjude hindamise eelnõu avalikele aruteludele mereäärsetes maakondades, kus tutvustatakse planeeringulahendust ja sellega kaasnevaid mõjusid ning käsitletakse avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ja antakse neile vastuseid.

Planeeringu eelnõud (põhilahendust) ja mõjude hindamise aruande eelnõud tutvustav arutelu:

• 18.02 kl 13–15 Rahandusministeeriumis (Suur-Ameerika 1, Tallinn). Palume oma osalemine registreerida siin.

Planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:

• 13.04 algusega kl 16 Harjumaa Proto avastustehases (Peetri 10, Noblessner, Tallinn);

• 14.04 algusega kl 16 Lääne- ja Ida-Virumaa Saka mõisa Meretornis (Saka, Toila vald);

• 16.04 algusega kl 16 Läänemaa Puise Nina talu (Puise küla, Haapsalu);

• 17.04 algusega kl 16 Saaremaa Arensburg Boutique Hotel & Spas (Lossi 15, Kuressaare).

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir